Câteva aspecte legate de concurența neloială în mediul afacerilor

Concurența în mediul afacerilor reprezintă relația dintre întreprinzătorii prezenți pe aceeași piață (constând în întreprinderi, autorități sau instituții) pentru realizarea propriilor interese, în condiții de libertate economică. Concurența loială există atunci când participanții respectă normele incidente în vigoare ale statului, respectiv ale Uniunii Europene, în timp ce concurența neloială constă în orice act sau fapt contrar acestora.

De ce este atât de importantă pentru consumatori concurența loială? Pentru că asigură o gamă variată de produse, stimulează îmbunătățirea lor constantă, asigură locuri de muncă și crează un raport optim calitate/preț. Și pentru că stopează creșterea abuzivă a prețurilor și asigură accesul pe piață și noilor întreprinderi.

Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene stabilește la art. 101 că: „sunt incompatibile cu piața internă și interzise, orice acorduri între întreprinderi, orice decizii ale asocierilor de întreprinderi și orice practici concertate care pot afecta comerțul dintre statele membre și care au ca obiect sau efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenței în cadrul pieței interne și, în special, cele care:

  1. stabilesc, direct sau indirect, prețuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiții de tranzacționare;
  2. limitează sau controlează producția, comercializarea, dezvoltarea tehnică sau investițiile;
  3. împart piețele sau sursele de aprovizionare;
  4. aplică, în raporturile cu partenerii comerciali, condiții inegale la prestații echivalente, creând astfel acestora un dezavantaj concurențial;
  5. condiționează încheierea contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestații supli­ mentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanțele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte.”

Toate actele menționate mai sus sunt considerate nule de drept cu excepția cazului în care acordurile/practicile/deciziile între întreprinderi „(2) […] contribuie la îmbunătățirea producției sau distribuției de produse ori la promovarea progresului tehnic sau economic, asigurând totodată consumatorilor o parte echitabilă din beneficiul obținut și care:

  1. nu impun întreprinderilor în cauză restricții care nu sunt indispensabile pentru atingerea acestor obiective;
  2. nu oferă întreprinderilor posibilitatea de a elimina concurența în ceea ce privește o parte semni­ficativă a produselor în cauză.”

Astfel de prevederi sunt menționate și în Legea nr. 21/1996, actualizată. Legislația română în vigoare arată că  prețurile și tarifele produselor, serviciilor sau lucrărilor se stabilesc în mod liber prin concurență, adică pe baza cererii și ofertei pieței, excepție făcând cele practicate în cadrul unor activități cu caracter de monopol natural sau în cadrul unor activități economice stabilite prin lege, unde, prețurile și tarifele vor fi stabilite și ajustate cu avizul Ministerului Finanțelor publice.

Totodată, Directiva Uniunii Europene asupra practicilor comerciale neloiale din 2005 sancționează publicitatea falsă și, implicit, inducerea în eroare a consumatorului în ceea ce privește produsul/serviciul promovat. De ce se acordă atâta importanță acestui aspect? Pentru că un consumator corect informat stimulează concurența activă și loială, căci are posibilitatea de alegere a celui mai bun produs.

În România, instituția însărcinată cu verificarea și asigurarea concurenței loiale în mediul afacerilor este Consiliul Concurenței. Aceasta are ca scop principal protejarea și stimularea concurenței normale în vederea promovării intereselor consumatorilor din România.